BUDOWNICTWO
  budowa domu
budowanie domu
Koszty budowy domu
budowanie domu
Aspekty prawne budowy
budowanie domu
budowa domu

Budownictwo - słownik budowlany

tu znajdziesz definicje pojęć związanych z budownictwem

Obiekty budowlane

Obiektem budowlanym może być: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, lub obiekt małej architektury.

Budynek

Budynkiem jest obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla

Budowlą jest każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, tunele, przepusty techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Obiekty małej architektury

Są to niewielkie obiekty jak np.:
* służące rekreacji i utrzymaniu porządku - piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki, trzepaki itp.
* elementy architektury ogrodowej - wodotryski, posągi itp.
* elementy kultu religijnego - kapliczki, krzyże przydrożne, figury itp.

Urządzenie budowlane

Jest to urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, pozwalające na użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Do urządzeń budowlanych zaliczamy: przyłącza do budynku, urządzenia instalacyjne, służące do oczyszczania lub gromadzenia ścieków. Zaliczamy tu również ogrodzenia przejazdy, place postojowe, place pod śmietniki, GWC, szamba, przepompownie.
 

Budynki mieszkalne

Budynek mieszkalny

Pod pojęciem budynek mieszkalny rozumie się budynek przeznaczony na mieszkania, mający postać budynku wielorodzinnego, budynku jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej.

Budynek mieszkalny jednorodzinny

to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku Można tu wyróżnić jeszcze:

Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej

- jedna ze ścian budynku przylega do drugiego budynku, a pozostałe trzy ściany elewacyjne usytuowane są swobodnie. Budynki, nie muszą być lustrzanym odbiciem.

Dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej

- dwie ściany przylegają do sąsiednich budynków a dwie pozostałe stanowią frontową (wejściową) i tylną elewację, budynek dzieli działkę na dwie części. Budynki szeregowe tworzą ciągi od trzech do kilkunastu domów.

Budynek mieszkalny wielorodzinny

to budynek mieszkalny zawierający 2 lub więcej mieszkań.

Budynek mieszkalny w zabudowie zagrodowej

to budynek mieszkalny w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz budynek mieszkalny w gospodarstwach leśnych

Budynek mieszkalno-inwentarski lub mieszkalno-gospodarski

- budynek, który składa się zarówno z części mieszkalnej, obejmującej jedno lub więcej mieszkań, jak i z części inwentarskiej (obejmującej stajnie, oborę, chlewnię itp.) lub gospodarskiej, przeznaczonej na cele związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, niezależnie od tego, jaką część budynku zajmuje mieszkanie.
 

Rodzaje zabudowy

Zabudowa śródmiejska

jest to zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze funkcjonalnego śródmieścia, czyli w obszarze faktycznego lub przewidzianego w planie miejscowym centrum miasta lub dzielnicy

Zabudowa jednorodzinna

to inaczej jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub ich zespół, wraz budynkami garażowymi i gospodarczymi przeznaczonymi dla potrzeb mieszkańców

Zabudowa zagrodowa

to budynki mieszkalne, inwentarskie i gospodarcze w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz tego rodzaju budynki w gospodarstwach leśnych, rónież w PGL Lasy Państwowe.
 

Inne rodzaje budynków

Budynki zamieszkania zbiorowego

Pod pojęciem budynku zamieszkania zbiorowego rozumiemy budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy. schronisko młodzieżowe. Do tej grupy należą również schroniska, internaty, domy studenckie, budynki koszarowe, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, jak również inne budynki do stałego pobytu ludzi - np. dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny.

Budynki użyteczności publicznej

Są to budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej. Do tej grupy lażą również budynki oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, różnego rodzaju usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym oraz inne budynki przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji. Jako budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

Budynki rekreacji indywidualnej

należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku.

Budynki gospodarcze

należy przez to rozumieć budynki przeznaczone do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych.

Budynek niemieszkalny

- budynek, który więcej niż w połowie zajęty jest na cele niemieszkalne (np. zajęty jest przez szkołę, biuro, sklep, magazyn, przychodnię lekarską) i w którym znajduje się również, co najmniej jedno mieszkanie.
 

Mieszkania i pomieszczenia w budynkach

Mieszkanie

To inaczej zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego

Pomieszczenia mieszkalne

Są to pokoje w mieszkaniu, a także sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego

Pomieszczenie pomocnicze

pomieszczenie znajdujące się w obrębie mieszkania lub lokalu użytkowego służące do celów komunikacji wewnętrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania posiłków (z wyjątkiem kuchni zakładów żywienia zbiorowego), a także do przechowywania ubrań, przedmiotów oraz żywności - np. korytarze, WC, łazienki, spiżarnie, garderoby

Pomieszczenia gospodarcze w budynku

To pomieszczenia znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a także opału lub odpadów stałych

Pomieszczenie techniczne w budynku

Są to pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku - np. węzły cieplne, wymiennikownie, pomieszczenia elektryczne,

Lokal użytkowy

Lokalem użytkowym jest część budynku zawierająca jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielona stałymi przegrodami budowlanymi albo cały budynek - nie będące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym

Budynki mieszkalne


lokale mieszkalne

budynki mieszkalne

domek 1-rodzinny

Zapraszamy do zamieszczania reklam i ogłoszeń
Tagi: