BUDOWNICTWO
  budowa domu
budowanie domu
Koszty budowy domu
budowanie domu
Aspekty prawne budowy
budowanie domu
budowa domu

Budownictwo - aspekty prawne

Prawo w budownictwie

Prawo - podstawowe przepisy prawne i normy budowlane

[1] Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa reguluje zasady polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego Określa też zasady postępowania w sprawach przeznaczania gruntów na określone cele oraz zasad ich zagospodarowania i zabudowy.

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(urzędowy t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 wraz ze zmianami)
Ustawa określa i normuje sprawy związane z projektowaniem, budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych.
Określa również zadania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Rozporządzenie określa zasady zagospodarowywania działek przeznaczonych pod zabudowę. Określa też warunki techniczne, jakie powinny spełniać budynki i związane z nimi urządzenia budowlane - ich usytuowaanie na działce budowlanej.

[4] Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Przywołujemy ten akurat przepis z uwagi na to, iż dotyczy on zasad określania powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych - patrz §11. ust.2.

GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB) wykonuje zadania określone przepisami Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych
Obok znajdziesz wykaz obowiązujących aktów prawnych w budownictwie:


budynek wielorodzinny

Budownictwo jednorodzinne

dom jednorodzinny

domek

budowa domu

domej jednorodzinny

Tagi: