BUDOWNICTWO
  budowa domu
budowanie domu
Koszty budowy domu
budowanie domu
Aspekty prawne budowy
budowanie domu


budowa domu

Budownictwo - budowa domu - jakość robót

Budowa domu - etap realizacji - odbiory jakościowe

Na co należy zwracać uwagę przy odbiorach

Zgodność z projektem
Sprawdź, czy dom został zbudowany zgodnie z projektem oraz zawartym w umowie standardem wykończenia. Skontroluj kształt pomieszczeń: czy kąty są proste, czy rozmieszczenie ścianek działowych, elementów konstrukcyjnych (np. słupów, podciągów, belek stropowych) jest właściwe. Zmierz każde pomieszczenie (długość, szerokość) i porównaj z danymi w projekcie.

Jakość tynków ścian i sufitów
Powierzchnia tynku musi być jednorodna, bez pęcherzy powietrza, a nierówności nie powinny być widoczne ani przy dziennym, ani sztucznym świetle. Zaopatrz się w łatę kontrolną dł. 2m z poziomicą (przy jej braku może to być prosta, grubsza i wystrugana listwa długości 2m). Przykładaj łatę w wybranych miejscach do ściany - odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3mm. Ilość odchyleń nie powinna być większa od 3 na długości łaty. To samo dotyczy krawędzi tynku. Tynk ściany i krawędzie pionowe nie powinny być odchylone od pionu o więcej niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm na całej wysokości. Odchylenie tynku sufitu od poziomu nie powinno być większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej jego długości (między ścianami). Uważnie przyglądaj się tynkom fragmentów ścian i sufitów, które sąsiadują ze sobą, znajdują się w pobliżu krawędzi, narożników czy listew podłogowych (cokołów). Tutaj nierówności będą szczególnie widoczne. Zwróć uwagę na wszelkie rysy, pęknięcia i ślady wilgoci - to mogą być pierwsze objawy wad ukrytych, z którymi możesz mieć potem kłopoty. Zarysowanie tynku np. na połączeniu tradycyjnej ścianki działowej ze ścianami nośnymi lub osłonowymi świadczy o nieodpowiednim ich połączeniu (zakotwieniu). Wel mały młotek i lekko opukaj podejrzane miejsca tynku. Dźwięk powinien być czysty; głuchy dlwięk świadczy o złym połączeniu tynku z podłożem.

Jakość ułożenia glazury
Lekkie opukanie glazury wskaże ci miejsca wad wykonawstwa. Głuchy odgłos, świadczy o tym, że płytki są źle związane z podłożem - brak zaprawy klejącej, albo złe związanie zaprawy z płytką lub podłożem.

Równość podłóg i warstw wyrównawczych
Poziom ułożenia warstw wyrównawczych (podkładów, jastrychów) powinien być zgodny z projektem i umożliwiać płynne przejście między materiałami podłogowymi o różnej grubości, np. terakota - parkiet, gres - mozaika itp. W podkładach z zaprawy cementowej lub betonu niezbędne jest wykonanie szczelin przeciwskurczowych. Powinny one dzielić powierzchnię podłogi na pola o powierzchni nie większej niż 36m2, przy długości boku nie przekraczającej 6m. Szczeliny te powinny być wykonane jako nacięcia o głębokości 1/3-1/2 podkładu. Równość podkładu sprawdzamy przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach łaty kontrolnej długości 2m. Odchyłki nie powinny być większe niż 5mm. Szczególną uwagę zwróć na fragmenty podkładów przy ścianach i w narożnikach. Występują tam często "wzniesienia" powierzchni utrudniające lub wręcz uniemożliwiające dalsze prace posadzkowe. Podkłady powinny być wytrzymałe, trwałe, nieodkształcalne, mieć czystą i szorstką (dla posadzek klejonych) powierzchnię. Podkłady (jastrychy) typu pływającego muszą być oddzielone paskiem materiału tłumiącego (np. specjalnej pianki) od ścian, słupów i innych sąsiadujących z nimi elementów budowli (np. rur instalacyjnych). Zwróć też uwagę na prawidłowość osadzenia w posadzce kratek ściekowych i wkładek dylatacyjnych - są to miejsca szczególnie zagrożone wadami, które mogą być potem dokuczliwe. Sprawdź również prawidłowość mocowania listew podłogowych i cokołów. Równość posadzek sprawdzamy łatą kontrolną w sposób wyżej opisany. W pomieszczeniach "mokrych" (łazienki, WC ...) sprawdź czy są właściwe spadki tj. w kierunku kratek ściekowych.

Budowa domów jednorodzinnych


projekty gotowe

domki jednorodzinne - projekty

domek 1-rodzinny
Drzwi wejściowe
Ich minimalna szerokość w świetle ma wynosić 90 cm, a wysokość progu nie może przekraczać 20 mm. Sprawdź przede wszystkim wygląd drzwi (często są one uszkadzane podczas montażu lub innych prac wykończeniowych). Obejrzyj powierzchnię skrzydeł i ościeżnicy (ramy). Sprawdź poziomicą, czy skrzydła i ościeżnica trzymają pion i czy są równoległe do płaszczyzny ściany. Wsuń pasek papieru pakowego o szerokości 2 cm w dowolne miejsce między ościeżnicę i skrzydło i spróbuj go wyciągnąć po ich zamknięciu. Jeśli wyciągniesz cały pasek, to znak, że drzwi są nieszczelne. Ich szczelność można także sprawdzić, przystawiając do ich krawędzi płomień zapalniczki lub świecy. Jego odchylenie świadczy o przepływie powietrza przez szczeliny drzwi.

Drzwi wewnętrzne
Muszą mieć szerokość w świetle co najmniej 80 cm i nie mogą mieć progów. Dotyczy to także drzwi do łazienki, które powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia. Sprawdź dokładność montażu (zachowanie pionu i poziomu w ustawieniu ościeżnicy) i czy drzwi otwierają się bez oporu przy zamykaniu i otwieraniu.

Okna
Tak jak przy drzwiach zewnętrznych trzeba sprawdzić dokładność montażu. Dopuszczalne odchylenie skrzydła od pionu i poziomu nie powinno przekraczać 2 mm na 1 m wysokości okna i 3 mm na całej jego długości. Kilkakrotne otwarcie i zamknięcie skrzydła pozwoli wyczuć (usłyszeć) ewentualny opór (tarcie) skrzydeł o ościeżnice. W oknach rozwieralno-uchylnych sprawdź łatwość i skuteczność zmiany ustawienia. Zamknięte okno powinno być całkowicie szczelne (test paska). Styk ościeżnicy okna z tynkiem zewnętrznym i wewnętrznym powinien być zabezpieczony tak jak przy drzwiach - masą uszczelniającą. Sprawdź też, czy powierzchnia skrzydła okiennego, ościeżnicy i samej szyby nie jest uszkodzona (rysy, pęknięcia, pęcherze powietrza, zniekształcenia).

Parapety
Wewnętrzny powinien być zamontowany we wrębie ościeżnicy (na ich styku musi być zabezpieczająca przed działaniem wilgoci spoina z masy silikonowej) i lekko spadzisty (2-3 mm) do wewnątrz. Zewnętrzny montuje się ze spadkiem (np. na podkładzie z zaprawy lub pianki montażowej), aby zapobiec bębnieniu deszczu na jego powierzchni.

Schody
W domu jednorodzinnym minimalna szerokość biegu schodów to 80 cm, maksymalna wysokość stopni - 19 cm. Skontroluj dokładność wykonania stopni oraz ich poziom - okładzina schodów musi płynnie łączyć się z posadzką.

Dach
Dokładny odbiór dachu powinien być zrobiony na etapie realizacji, po zakończeniu domu nie jest już zwykle możliwy wgląd w układ warstw. Pozostaje tylko porównanie tego, co zbudowano, z projektem. W czasie ostatecznego odbioru można sprawdzić stan pokrycia dachowego tylko orientacyjnie, pamiętając, że dla różnych rodzajów pokryć są osobne wymagania jakościowe. Np. przy pokryciu blachą trapezową, blacha powinna być mocowana nie w dolnej lecz w górnej części fałdy a wkręty mocujące powinny być zaopatrzone w podkładki uszczelniające. Np. dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu (poziomej krawędzi dachu), a sznur przeciągnięty wzdłuż poszczególnych rzędów powinien leżeć poziomo i dotykać dolnej krawędzi skrajnych dachówek. Odchylenie krawędzi poszczególnych dachówek od linii prostej w rzędzie nie może przekraczać 1cm. Dla wyglądu dachu wielkie znaczenie ma też to, jak została zrobiona kalenica. Rząd przykrywających ją gąsiorów powinien tworzyć linię prostą. Odchylenia od niej, przy sprawdzaniu łatą długości 2 m, nie mogą przekraczać 1cm. Zwróćmy też uwagę na rynny. Powinny być one mocowane w rozstawach nie większych niż 50cm. Zewnętrzna krawędź rynny musi być usytuowana 10 mm niżej od krawędzi wewnętrznej. Krawędź ta, w najwyższym położeniu rynny, powinna znajdować się o 25 mm niżej od linii przedłużenia połaci dachu. Odchylenie od pionu rur spustowych nie może być większe niż 20 mm (przy długości do 10 m) i 30 mm przy większej długości. Odchylenie rur spustowych od linii prostej na długości 2 m nie może przekraczać 3 mm podobnie rozstaw zamocowań.

Instalacje
Nie można ich sprawdzić szybko, a laikowi trudno jest ocenić, czy zostały zrobione prawidłowo. Trudna jest też ocena (poza sezonem grzewczym) działania instalacji c.o. Skontroluj jednak chociaż szczelność zaworów i połączeń (np. poprzez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie zaworów, oględziny instalacji i podłogi czy nie ma jakichś wycieków). Dokładniejsza kontrola wszystkich instalacji możliwa jest jedynie w trakcie dalszych prac lub dopiero w czasie eksploatacji mieszkania. Uwaga! Instalację gazową może odebrać tylko uprawniony do tego specjalista. Sam możesz skontrolować szczelność połączeń, pokrywając podejrzane miejsca np. pianką z mydła i obserwując, czy nie pojawią się pęcherze (to oznaka ulatniania się gazu). Podobnie jest z wentylacją grawitacyjną i przewodami spalinowymi - odbioru musi dokonać uprawniony specjalista w tej dziedzinie. Przystawiając do kratki wentylacyjnej płomienia zapalniczki lub świecy możesz sam skontrolować prawidłowość ciągu. Jego odchylenie w kierunku kratki wentylacyjnej świadczy o istnieniu tzw. ciągu, niezbędnego do działania wentylacji.

Tynk elewacji
Dziś stosuje się najczęściej "lekkie mokre systemy ociepleń" z tynkami cienkowarstwowymi. Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie powinno być większe niż 3 mm, zaś ich liczba nie powinna przekraczać 3 na całej długości dwumetrowej łaty. Powierzchnie płaskie i krawędzie nie mogą być odchylone od pionu więcej niż 10 mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 30 mm na całej wysokości domu. Obejrzyj dokładnie strukturę tynku. Powinna być jednorodna na całej powierzchni. Nie może być na niej widać miejsc rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót. Niedopuszczalne są wszelkie rysy i pęknięcia, które mogą wskazywać na wady podłoża (albo konstrukcji budynku), jak i błędy wykonawcze. Często zdarza się, że świeżo położony tynk jest pobrudzony wodą deszczową, odbijającą się od pomostów rusztowań, bo wykonawca zlekceważył zasadę, że rusztowania lub pomosty trzeba zdemontować zaraz po zrobieniu tynku.
Tagi: