BUDOWNICTWO
  budowa domu
budowanie domu
Koszty budowy domu
budowanie domu
Aspekty prawne budowy
budowanie domu
zagospodarowanie przestrzenne ciąg dalszy o planowaniu przestrzennym - [cz.5]
 

system planowania przestrzennego na poziomie gmin

Co można odczytać z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Z planu miejscowego (MPZP) można wyczytać wiele ważnych informacji:
 • jakie jest przeznaczenie poszczególnych terenów;
 • jakie są zasady gospodarowania na konkretnych obszarach;
 • jak kształtować przestrzeń publiczną, czyli miejsca szczególnie ważne dla ogółu mieszkańców, które sprzyjają nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich
 • na jakich zasadach chroniony jest i kształtowany układ przestrzenny;
 • jakie są zasady ochrony przyrody, dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury współczesnej (ochrona zabytków, środowiska, pomników, miejsca pamięci czy założeń krajobrazowych o wysokiej wartości estetycznej)
 • jakie są wytyczne dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu (jakie mogą być gabaryty budynków na wyznaczonym obszarze, jak blisko siebie mogą stać kolejne budynki, jaka jest intensywność zabudowy, jakie są dominanty wysokościowe);
 • w jaki sposób i na jaki czas można tymczasowo użytkować konkretny teren
 • jakiej wysokości opłaty można się spodziewać w związku ze wzrostem wartości nieruchomości dzięki planowi miejscowemu (przy sprzedaży nieruchomości władza miejscowości pobiera jednorazową opłatę od właściciela, który ją zbywa, przy czym opłata nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości).
 • w jaki sposób mogą być zagospodarowane tereny o szczególnej ochronie (np. te, narażone na ryzyko powodzi lub osunięć ziemi);
 • na jakich zasadach można łączyć i dzielić działki objęte planem miejscowym;
 • gdzie obowiązuje zakaz zabudowy, a gdzie są znaczne ograniczenia
 • jak będzie modernizowana czy rozbudowywana infrastruktura techniczna i systemy komunikacji (czyli m.in. którędy będą prowadzone nowe trasy, które drogi będą przebudowywane, gdzie będzie budowana oczyszczalnia ścieków);
Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu powinny zawierać w szczególności określenie linii zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, w tym udziału powierzchni biologicznie czynnej, a także gabarytów i wysokości projektowanej zabudowy oraz geometrii dachu.

W planie miejscowym mogą być także określone:
 • granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych i miejsca organizacji imprez masowych
 • granice obszarów, które wymagają połączenia lub podzielenia
 • granice pomników zagłady i ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej na tym obszarze
 • granice terenów przeznaczonych pod budowę obiektów handlowych;

A jak wygląda sytuacja i co się dzieje w sytuacji, gdy gmina nie uchwaliła miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przeczytasz w części [6]

Zanim uzyskasz
pozwolenie na budowę

budownictwo wielorodzinne

Zagospodarowanie przestrzenne

A tu też warto zaglądnąć

Tagi: