BUDOWNICTWO
  budowa domu
budowanie domu
Koszty budowy domu
budowanie domu
Aspekty prawne budowy
budowanie domu
zagospodarowanie przestrzenne ciąg dalszy o planowaniu przestrzennym - [cz.3]
 

System planowania przestrzennego na poziomie miast i gmin

To tu właśnie odbywają się działania dotykające obywatela najbardziej - to tu najczęściej (na poziomie miasta / gminy) spotykamy się z tym sprawami, chcąc wybudować np. swój wymarzony dom.

Poziom lokalny - miasto / gmina
Dla mieszkańców najistotniejsze są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w skrócie MPZP, które stanowią akty prawa lokalnego i są opracowywane na szczeblu gminnym. Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można uzyskać pozwolenie na budowę. Planowanie miejscowe, to inaczej planowanie urbanistyczne, zmierzające do optymalnego zagospodarowania przestrzennego i kształtowania układów osadniczych miast, wsi i osiedli. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa możliwości zagospodarowania terenu, dla którego został opracowany. MPZP ustala przeznaczenie konkretnego terenu, warunki jego zagospodarowania, rodzaj zabudowy i rozmieszczenie inwestycji celu publicznego.

Celami publicznymi zgodnie z ustawą są m.in. drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji, budowa i utrzymywanie wodociągów, kanalizacji, energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.

 
Planowanie na poziomie miasta i gminy wymaga myślenia perspektywicznego - nie tylko o tym co się dzieje tu i teraz, ale również co będzie za 15 czy 30 lat. Trzeba mieć wizję rozwoju miasta / gminy. Ta wizja jest elementem polityki przestrzennej na poziomie miast i gmin. A kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, należy do obowiązków władz gminy - wójtów, burmistrzów i prezydentów. Tę politykę tworzy się poprzez uchwalanie studium uwarunkowań przestrzennych i kierunków zagospodarowania gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Jeśli nie ma tej polityki i MPZP, lub planów zagospodarowania przestrzennego jest niewiele, to znaczy, że władze lokalne nie mają wizji na przyszłość i nie wywiązują się ze swoich obowiązków w sposób zgodny z wymaganiami ustawowymi.

 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) określone jest przeznaczenie dla każdej działki. Z niego dowiemy się gdzie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej, przemysłowej, gdzie będą znajdowały się szkoły, ośrodki zdrowia, parkingi czy też tereny zieleni, oraz jakie są zasady zagospodarowania terenu - m.in., jakie są parametry i wskaźniki zabudowy ( wysokość, powierzchnia zabudowy, nieprzekraczalne linie zabudowy). Ponadto w miejscowym planie określa się rozwiązania z zakresu układu komunikacyjnego (drogi, mosty , wiadukty, obwodnice, dojazdy ...), jak powinna przebiegać infrastruktura techniczna (sieci energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe ...), wskazania dotyczące ochrony środowiska, czy walorów kulturowych.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to ważny dokument, który mówi o tym, jak wygląda teraz i jak będzie się kształtowało w kolejnych latach nasze otoczenie.
Celem planów miejscowych jest wskazanie jak najlepszych rozwiązań dla ogółu mieszkańców, ale także inwestorów.

Posiadanie przez gminę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwiększa zatem poczucie stabilności i komfortu mieszkańców, którzy mogą mieć pewność, że naprzeciwko ich bloku nie powstanie obiekt przemysłowy, a ich widok z okna nie będzie zakłócony wieżowcami czy fabrykami.
To na podstawie planów miejscowych wydawane jest pozwolenie na budowę.
Umożliwiają one kształtowanie przestrzeni zgodnie z potrzebami mieszkańców w sposób racjonalny, zrównoważony, z zachowaniem wartości środowiskowych, kulturowych i krajobrazowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych.

Na poziomie lokalnego planowania przestrzennego opracowuje się jeszcze studium uwarunkowań przestrzennych i kierunków zagospodarowania gminy.
W gminach również wydawane są decyzje administracyjne o warunkach zabudowy - ale o tym w dalszej części.
Ale co to jest za opracowanie to "studium" i jaka jest jego rola przeczytasz w części [4]


Zanim uzyskasz
pozwolenie na budowę

budownictwo wielorodzinne

Zagospodarowanie przestrzenne

A tu też warto zaglądnąć

Tagi: