BUDOWNICTWO
  budowa domu
budowanie domu
Koszty budowy domu
budowanie domu
Aspekty prawne budowy
budowanie domu
zagospodarowanie przestrzenne o planowaniu przestrzennym - [cz.2]
 

Planowanie na poziomie krajowym i regionalnym

Poziom krajowy
Do zadań administracji publicznej na szczeblu centralnym należą następujące zadania:
  • opracowywanie rządowych dokumentów strategicznych określających podstawowe cele rozwoju społeczno gospodarczego (kompetencje te ma Rady Ministrów),
  • opracowywanie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (kompetentnym jest tu minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego),
  • prace analityczno studialne, koncepcyjne i programowe, dotyczące wybranych problemów lub obszarów (minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wraz z innymi ministrami i organami),
  • realizacja polityki przestrzennej państwa (ministrowie i centralne organy administracji rządowej w zakresie swojej właściwości rzeczowej),
  • centralny rejestr programów rządowych (minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej),
  • przygotowanie i analizowanie okresowych raportów o stanie przestrzennego zagospodarowania kraju (Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej).
Na poziomie kraju dokumentem wyjściowym jest strategia rozwoju kraju, która określa cele i priorytety rozwoju kraju oraz warunki, które ten rozwój powinny zapewnić. Na tej podstawie określa się obszary inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym.
Punktem wyjścia są tu koncepcje przestrzennego zagospodarowania kraju. Dokument ten uwzględnia zasadę zrównoważonego rozwoju kraju w oparciu o przyrodnicze, kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania. Obejmuje on podstawowe elementy krajowej sieci osadniczej, ochrony środowiska i zabytków, infrastrukturę społeczną i techniczną oraz transportową, a także obszary zagrożeń w skali kraju.
Jednocześnie oznacza to, że jednostki samorządów województw i gmin, na których terenach znajdują się obszary realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, nie mogą prowadzić działań planistycznych na tych obszarach. Jest to główny przejaw hierarchiczności systemu planowania przestrzennego.

Poziom regionalny
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa należy do kompetencji samorządu województwa. To sejmik województwa, wybierany podobnie jak rada gminy, ustala plan zagospodarowania przestrzennego województwa.
Do zadań administracji publicznej na szczeblu wojewódzkim należą:
  • sporządzenie strategii rozwoju województwa
  • prowadzenie analiz i studiów, opracowywanie koncepcji i programów odnoszących się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego odpowiednio do potrzeb i celów podejmowanych w tym zakresie prac,
  • realizacja polityki przestrzennej województwa - wprowadzanie ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • przeprowadzanie okresowych przeglądów zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i sporządzaniu okresowych raportów o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa

O poziomie lokalnego planowania przestrzennego na pozmiomie gmin przeczytasz w części [3]

Zanim uzyskasz
pozwolenie na budowę

budownictwo wielorodzinne

Zagospodarowanie przestrzenne

A tu też warto zaglądnąć

Tagi: 
GWC